TaxEdit: modul informačného systému Money S4

Pre správu daňových formulárov je dobrou pomôckou práve TaxEdit. Táto nadstavba pre komfortné výkazníctvo zjednoduší a urýchli inak náročnú prácu ekonóma. TaxEdit je profesionálny softvér určený pre pohodlné vypracovanie a tlač (export) rôznych typov daňových priznaní. Údaje sú vkladané do obrazovkových šablón, ktoré verne zobrazujú reálne daňové formuláre. Program je pravidelne automaticky aktualizovaný cez internet a zahŕňa legislatívne zmeny, ktoré sa premietajú do nových formulárov MF SR.Popis modulu

Aplikácia sa skladá z vlastného ovládacieho programu zabezpečujúceho správu daňovníkov a ich agendy a zo sady elektronických šablón jednotlivých dokumentov predstavujúcich daňové formuláre. Z každej šablóny je možné vytvoriť, uložiť a upravovať ľubovoľný počet exemplárov daného daňového formulára. Jednotlivé šablóny potom obsahujú informáciu o multilicencii, teda o počte exemplárov, ktoré je možné vytlačiť v kvalite blízkej originálnemu formuláru, v prípade použitia farebnej tlačiarne i v originálnych farbách. S jednotlivými šablónami aj na ich základe vzniknutými dokumentami formulárov sa pracuje spôsobom podobným práci so šablónami dokumentov programového balíka MS Office.

Hlavné výhody

 • Pohodlné vyplňovanie formulárov s kontrolami i automatickými výpočtami, sprievodcami komentujúcimi jednotlivé kroky, kontextová pomoc k programu i k jednotlivým vyplňovaným formulárom.
 • Automatizované propojenie s Money S4 pre plnenie údajov do základných účtovných výkazov a daňových priznaní priamo z dát Money S4.
 • Umožňuje jednoduché vytvorenie opravného alebo dodatočného daňového priznania z už vytvoreného riadneho priznania.
 • Štandardné ovládanie aplikácie v prostredí Windows (obdobne ako Office), možnosť pracovať s viacerými priznaniami naraz, niekoľkostupňová ochrana pred zneužitím údajov.
 • Zobrazuje pri jednotlivých priznaniach daňový základ a vypočítanú daňovú povinnosť po každej zmene údajov v príslušnom priznaní.
 • Tlač na voľné (čisté) listy v kvalite originálnych formulárov s možnosťou tlačiť iba dáta do originálnych predlôh.
 • Správa klientov - daňovníkov fyzických i právnických osôb a k nim spracované agendy vytvorené i v iných aplikáciách pre Windows, vrátane správy scanovaných dokumentov.
 • Umožňuje vystaviť pre daňovníka všetky existujúce registrácie k daniam.
 • Archív platných formulárov daňových priznaní od roka 2001.
 • Vytváranie dokumentov ich odvodením z iných - napr. Výpis z daňového priznania vytvorený priamo z Daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B. 
 • Bankové príkazy pre platenie daní a poistení zostavené automaticky.
 • Výpočty záloh a platobné a zálohové kalendáre pre daňovníkov.
 • Je pravidelne aktualizovaný vždy pre nové daňové obdobie a zahŕňa legislatívne zmeny premietnuté do nových formulárov MF SR i ostatných dokumentov.
 • Je podporovaný bezplatnou kvalifikovanou pomocou prostredníctvom telefonického a e-mailového HOT-LINE.

Funkcie uľahčujúce obsluhu programu

 • Číselníky
  Opakovane zadávané údaje je možné vyberať z dopredu naplnených zoznamov - číselníkov
 • Navigácia
  Navigácia vo formulároch je rozšírená o priebežne zobrazované okno s obsahom formulára vrátane kľúčových hodnôt jednotlivých sekcií a o tlačidlá, ktoré priamo vo formulári slúžia k prechodu na iné stránky (napríklad prílohy).
 • Kontextová ponuka
  Položky v databáze obsahujú bohatú kontextovú ponuku, ktorá sa objaví po stlačení pravého tlačidla myši, všetky hlavné funkcie možno vyvolať i klávesovými skratkami.
 • Prílohy
  Ľubovoľné pole vo formulároch je možné doplniť rozpisovou prílohou s automatickým prenosom výsledkov rozpisu.
 • Kartotéka vozidiel
  Program je pre možnosť evidencie väčšieho množstva vozidiel, teda spracovania rozsiahlych priznaní k dani z motorových vozidiel vybavený ďalšími databázovými nadstavbami, s ktorých pomocou sa evidujú všetky vozidlá vrátane praktických údajov nad rámec daňového priznania. Zo základných informácií uložených v databáze sa automaticky generujú priznania, potrebné prílohy a prehľadové zostavy pre jednotlivé finančné úrady.
 • Internet
  Aktualizácia šablón je pre používateľov neustále k dispozícii na webových stránkach alebo i automaticky priamo z aplikácie. Použíivatelia majú ďalej možnosť pripojiť sa ku konferencii, v ktorej sú zverejňované upozornenia na novinky v programe a diskusie používateľov.
 • Viacstupňové triedenie
  Možnosti kombinácií viacnásobného triedenia a filtrovania (viac druhov daní, viac zdaňovacích období, zálohy, preplatky...)
 • Jeden platobný kalendár
  Univerzálny platobný kalendár ku všetkým daniam a ďalším platbám za klienta, ktoré vyplynú zo zostavených daňových priznaní (okrem DPH apod.)
 • Prepojenie na externé aplikáce
  Možnosť vytvorenia textového dokumentu podľa používateľskej šablóny prednaplnené dátami z TaxEdit-u pre Money S4.
 • Elektronické podávanie dokumentov
  Program umožňuje elektronické podávanie dokumentov na portáli DR SR (obsahuje exportné/importné filtre pre všetky najnovšie priznania, ktoré je možné elektronicky podať) a je pripravený pre zabezpečenie dokumentov elektronickým podpisom.
 • Elektronické zasielanie vyplnených formulárov klientovi
  Odoslanie formulára TaxEditu vo vlastnom natívnom formáte, v štandardizovanom formáte PDF alebo v podobe súboru TIFF s kompresiou dát. Odoslané dokumenty je možné zabezpečiť elektronickým podpisom.
 • Diferencovaný prístup pre sieťovú verziu
  Ďalšie rozšírenie prístupových práv v sieťovej verzii, možnosť zamykať dokumenty pre výlučný prístup jedného používateľa. Správcovia môžu definovať úrovne prístupu jednotlivých používateľov k rôznym daňovníkom i rôznym druhom daní.
 • Aktívne prepojenie formulárov
  Formuláre vzniknuté odvodením z iných sú trvale prepojené so svojími zdrojmi.  Zmeny v pôvodnom formulári vyvolajú ponuku na premietnutie zmenených údajov do prehľadov.