Sklady: modul informačného systému Money S4


Katalóg

Jedná sa evidenciu všetkých produktov a služieb, s ktorými firma pri svojej činnosti prichádza do styku – tovar, materiál, vlastné výrobky, obaly, služby, výkony, poplatky atď. Na základe katalógu sú potom vytvárané zoznamy zásob a cenníkové ceny.

  • Každej položke je možné priradiť detailnú evidenciu, napr. výrobné číslo, sériu, čiarové kódy či kódy PLU i dátum exspirácie, rovnako ako podrobnú veľkosť v ľubovoľných jednotkách (dĺžka, hmotnosť, objem) alebo používateľské parametre (napr. dopredu nadefinované vlastnosti, ktoré sa potom už len priraďujú určitým položkám).
  • „Zložené položky“ sú zostavy, ktoré sa skladajú z iných položiek katalógu, spolu s uvedeným počtom jednotlivých komponentov. Podľa spôsobu určenia ceny, tvorby zásob a zaúčtovania sa dajú definovať ako Sada, Komplet alebo Výrobok.
  • „Príslušenstvo“ je naopak položka, ktorá sa logicky viaže k inej položke (napr. obal sa viaže k CD). Pri výbere položky do dokladu môže byť automaticky pripojené i príslušenstvo.
  • Je možné definovať i logické (neskladovateľné) položky ako je Služba alebo Poplatok.
  • Evidencia dodávateľov a odberateľov pri položke katalógu dovoľuje sledovať individuálne dodacie podmienky pre jednotlivých partnerov a špecifické dodávateľské i odberateľské kódy a názvy položky: zjednodušene povedané, kto predáva čo, kedy a za koľko.

Sklady a skladové zásoby

Je možné vytvárať neobmedzený počet fyzických alebo logických skladov. Štruktúra zásob sa dá vytvoriť individuálne, alebo je ju možné prebrať z katalógu či iného skladu. Prebraná štruktúra môže byť aktualizovaná podľa zmien v zdroji.

V rámci skladu môžu byť definované tzv. skladové pozície, ktoré predstavujú jednotlivé miesta, na ktorých sú zásoby v sklade uložené (napr. „horné políčka“ alebo „box 5“).

StromovaStrukturaVeSkladuZásoby

Zásoba v skladových jednotkách vyjadruje fyzický stav zásob určitej položky na určitom sklade. Skladová cena je účtovná veličina hodnotenia zásoby. Každý pohyb na sklade je započítaný ako v skladových jednotkách (množstvo tovaru), tak v peňažných (celková cena prijatého/vydaného tovaru v domácej mene).

Stavy zásob sú evidované:

  • v množstve – počte skladových jednotiek;
  • v skladových cenách – počte jednotiek domácej meny.

Dodržanie princípu historickej ceny je možné zabezpečiť dvoma metódami, ktoré sú povolené legislatívou: tj. v individuálnych cenách (metóda FIFO), alebo váženým aritmetickým priemerom.

Pri príjme vstupuje do ceny zásob okrem vlastnej nákupnej ceny tiež hodnota nákladov súvisiacich s obstaraním zásob (doprava, ďalšie poplatky, clá atď.).

V rámci jednej zásoby je vedená detailná evidencia dielčich zásob podľa výrobných sérií alebo dátumu exspirácie a podľa skladových pozícií.

V rámci celého skladu, alebo i jednotlivých skupín zásob, je možné nastaviť niekoľko parametrov, ktorými sa riadi spracovanie zásob. Medzi najdôležitejšie patria povolenie výdaja do záporného stavu. Systém spätne automaticky vyrovnáva rozdiel medzi nesprávne odhadnutou predajnou cenou a následným príjmom za mierne odlišnú čiastku. Ďalšími údajmi v nastavení je napr. norma poistnej a obratovej zásoby.

V systéme je možné nastaviť maximálny a minimálny stav zásoby. To sa dá využiť napr. k upozorneniu pri poklese stavu pod limitnú hranicu alebo k výpisu nadlimitných a podlimitných zásob, ev. i k automatickému vystaveniu objednávky smerom k hlavnému dodávateľovi.

Tlačové zostavy

K dispozícii je celý rad výstupných zostáv – aktuálny stav zásob i stav k požadovanému dátumu v minulosti, skladová regleta, história skladových pohybov, podlimitné zostavy. Súčasťou tlačových zostáv je i výkaz Intrastat.

Skladové uzávierky a inventúry

Skladové uzávierky slúžia k rozčleneniu skladových pohybov do období podľa zvolenej periódy uzávierok. Pri uzávierke je vypočítaný koncový stav zásob k dátumu uzávierky a je vytvoren nový stav zásoby v ďalšom období o rovnaké veľkosti. V uzatvorenom období už nie je možné vykonávať žiadne zmeny.

Inventúra je špeciálnym prípadom skladovej uzávierky. Pri ktorej je pomocou inventúrnych dokladov zadaný skutočný, fyzicky zistený stav zásob. Pred uzatvorením obdobia sú na inventurne rozdiely vygenerované inventurne doklady – príjemka a/alebo výdajka, ktoré upraví evidenčný stav zásob v systéme tak, aby zodpovedal fyzickému stavu.

Skladové doklady

Zmeny zásob sa vykonávajú vystavením príjmových a výdajových dokladov, ktoré obsahujú skladové položky. Jedná sa o dodacie listy vystavené/prijaté, predajky vystavené/prijaté, príjemky/výdajky.

  • „Prevodky“ slúžia k prevodom zásob zo skladu na sklad.
  • „Výrobky“ podporujú jednoduchú výrobu. Jedná sa o naskladnenie hotového produktu a súčasne vyskladnenie jeho komponentov (zo skladu sa odpíše obal, CD a „licencia na jeden disk“, a okamžite sa pripíše nové CD pripravené k predaji).