Majetok: modul informačného systému Money S4

Money S4 umožňuje komplexnú evidenciu majetku spoločnosti.

Jej súčasťou je i priradenie (umiestnenie) majetku. Je možné špecifikovať jednotlivé pracovisko a tak majetok umiestňovať v nadväznosti na územnú i organizačnú štruktúru podniku. K dispozícii sú zoznamy aktuálneho umiestnenia i pohybu majetku v čase, je možné tiež zobraziť zoznam majetku pre konkrétnu lokalitu (pracovisko) v súčasnosti i minulosti.

Majetok, ktorý je vo vlastníctve spoločnosti, je možné rozdeliť na dlhodobý a drobný majetok. Okrem neho je možné evidovať i majetok lízingový.

Dlhodobý majetok

Podstatnou vecou pri evidencii majetku je možnosť odpisu ceny za jednotku času. Okrem daňových a účtovných odpisov sa dá zvoliť neobmedzený počet ďalších odpisových plánov. Je možné definovať ľubovoľný algoritmus výpočtu odpisov. Štandardnou súčasťou programu sú metódy lineárneho a zrýchleného daňového odpisovania podľa tuzemskej legislatívy, so zohľadnením odlišného algoritmu po technickom zhodnotení majetku. Je možné vygenerovať ľubovoľný odpisový plán.

Lízingový majetok

Pri lízingovom majetku sa dá vygenerovať splátkový kalendár, na základe ktorého je možné pravidelné generovanie záväzkových dokladov pre jednotlivé splátky. Súčasťou je spracovanie DPH a daňových nákladov zo splátok lízingového majetku.  


majetek