Fakturácia: modul informačného systému Money S4

Fakturácia je oblasťou, ktorá je pre každý podnik asi najdôležitějšia. Obsahuje evidenciu faktúr vystavených i prijatých a tiež zálohových faktúr vystavených i prijatých. Modul je úzko previazaný na jednej strane s modulom Účtovníctvo, na druhej strane s ďalšími modulmi, prispievajúcimi k automatizácii vytvárania faktúr (Sklady, Cenníky a Objednávky).

Faktúry vystavené

Zoznam umožňuje vystavenie a evidenciu faktúr vystavených smerom k odberateľom.

Faktúry môžu obsahovať položky vytvorené výberom z modulu Katalóg, Cenník alebo Sklad (vrátane Ponúl, Objednávok a Dopytov) za predpokladu, že sú príslušné moduly nainštalované. V nich potom dôjde k vytvoreniu príslušných dokladov (napr. ku skladovým položkám sú automaticky generované skladové výdajky). Položky faktúry tiež môžu byť vytvorené prevzatím z iného dokladu (dodací list, prijatá objednávka atď.). Faktúra je plnohodnotným daňovým dokladom pre vás i vášho zákazníka. Ceny položiek je možné importovať z modulu Cenník v závislosti na zľavovom programe a cenovej politike pre cieľového zákazníka.

Faktúra vydaná obsahuje údaje potrebné pre vypracovanie výkazu Intrastat. Väčšinu týchto údajov je možné zadať už v katalógu položiek a po výbere položky do dokladu sa údaje pre Intrastat preberú automaticky.

Faktúry prijaté

To isté, čo pro faktúry vystavené, platí i pre faktúry prijaté od dodávateľov, ktoré spolu so skladovými položkami vytvárajú skladové príjemky. Ceny sa do katalógových položiek prijatých faktúr môžu dosadiť z dodávateľských cenníkov.

Funkcie určenia súhrnnej čiastky nákladov za celý doklad slúžia k súhrnnému zadaniu obstarávacej ceny. Obsahuje niekoľko režimov rozloženia celkovej čiastky na jednotlivé položky.


faktura