Cenníky: modul informačného systému Money S4

Modul Cenníky je úzko previazaný s modulom Sklady a môže na neho priamo nadväzovať. Umožňuje vytváranie ľubovoľného množstva rôznych cenníkov (dodávateľských, odberateľských, cenníky jednotlivých pobočiek apod.). Jeho štruktúra môže byť odvodená z katalógu, skladov či iných cenníkov, alebo z ich vybraných podmnožín.

Dáta z Cenníka môžete importovať do dokladov (napr. do faktúr), aby ste nemuseli hodnoty často obchodovaných produktov zadávať stále dookola, alebo ich môžete využívať k výpočtu ceny zásoby pri započítaní obstarávacích nákladov.

Ďalšie funkcie:

  • Je možné vytvárať vlastné cenníky a evidovať cenníky dodávateľov, konkurencie apod. Je možné vytvárať tiež sezónne a akčné cenníky s obmedzenou dobou platnosti na určité termíny.
  • Cenníkové ceny môžu byť odvodené z iných cien (cenníkových, skladových alebo nákupných) na základe určitej modifikácie – prepočtu (prirážka alebo zľava, pripočítanie alebo odpočítanie určitej čiastky).
  • Štruktúra položiek v cenníku a vybraná podmnožina položiek katalógu sú na sebe implicitne nezávislé, ale je možné nastaviť ich previazanosť – podľa zmien v štruktúre katalógu je možné aktualizovať štruktúru cenníka. Podobne sa dá štruktúra cenníka prebrať zo skladu alebo iného cenníka.
  • Okrem základnej ceny je evidovaná i voliteľná cena pre rôzne cenové hladiny.
  • Cenníky môžu byť vedené v domácej mene i v zahraničných menách.
  • Každej firme je možné priradiť iný cenník a cenové hladiny – od nej sa potom odvíja hodnota položky v obchodnom doklade.


cenik